Economic

Răspunsul președintelui CECCAR! „Are loc pierderea independenţei profesiei şi naţionalizarea patrimoniului CECCAR”

ceccar

Modificările care ar urma să fie aduse profesiei și actelor normative de organizare a instituției, de către Parlament, ar putea duce către impunerea unui administrator unic. Răspunsul președintelui Consiliului superior al CECCAR, prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil.

Președintele CECCAR solicită Parlamentului României aplicarea unui proces legislativ transparent în interes public, prin deschiderea unei consultări reale cu profesia contabilă reprezentată de CECCAR!

Restrângerea nejustificată, printr-o măsură pur administrativă, a activităţilor pe care experţii contabili le pot desfăşura din anul 1994 (anul reînfiinţării corpului profesional) în materie de expertiză contabilă judiciară, fără a exista o modificare la nivelul competenţelor necesare. Are loc introducerea în lege a unei modificări care afectează competenţa expertului contabil de a face expertize privind latura fiscală.

O altă modificarea ar duce la „instituirea unui sistem de supraveghere publică disproporţionat şi încălcarea orincipiului constituţional al neretroactivităţii legii.  În fapt, este un sistem de control etatist asupra activităţilor desfăşurate de către experţii contabili, inclusiv în domeniul expertizelor contabile judiciare, asupra patrimoniului actual al profesiei contabile şi asupra gestiunii fluxurilor financiare semnificative ale organismului profesional:

1. Atacarea independenței expertului contabil prin preluarea de către Ministerul de Finanțe a controlului direct asupra organizării, monitorizării și cercetării disciplinare a activității experților contabili judiciari.

Controlul direct se va realiza prin numirea unui administrator din partea unei autorități publice, Ministerul Finantelor. Concomitent se vor anula peste 200 de mandate pentru structurile de conducere centrală și locale, democratic alese prin votul membrilor CECCAR.

Aceasta va conduce la consecințe devastatoare asupra sistemului de justiție.

Orice parte într-un dosar de evaziune fiscală sau similar, va putea cere decăderea ca probă a expertizei judiciare în cauzele aflate pe rolul organelor de cercetare penală sau al instanțelor. Pentru că expertiza nu a fost realizată de un expert independent, așa cum cere legea, ceea ce va avea implicații majore asupra finalității acestor dosare.

  1. Atacarea independenței expertului contabil prin eliminarea obligativității deținerii controlului de către liber profesioniștii contabili asupra societăților de profil prin care își desfășoară activitatea.

Ținerea și conducerea contabilității, conform Legii contabilității nr. 82/1991 cu efecte negative în conformarea voluntară fiscală, prin eliminarea obligativitatii deținerii controlului de către liber profesioniștii contabili asupra societăților de profil prin care își desfășoară activitatea.

În consecință nu mai există un control al liber profesionistului contabil și în consecință nici răspundere profesională asupra activităților de utilitate publică care le-au fost delegate membrilor CECCAR.

  1. Pierderea autonomiei prin reconsiderarea abuzivă a patrimoniul CECCAR ca supusă dreptului de proprietate publică.

Aceasta prevedere este contrara prevederilor Legii nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în totală disonanță cu abordarea în cazul altor profesii liberale.

  1. Pierderea autonomiei prin lipsirea dreptului de administrare a propriului patrimoniu – prin anularea mandatelor legal alese și numirea unui administrator de către o autoritate publică
  2. Pierderea autonomiei prin lipsirea dreptului de a organiza și monitoriza activitățile experților contabili și contabililor autorizați cu propriile structuri – prin anularea mandatelor legal alese și numirea unui administrator de către o autoritate publică și preluarea Comisiei superioare de disciplină

În concluzie, susținem că INDEPENDENȚA SI AUTONOMIA EXPERTULUI CONTABIL ȘI CONTABILULUI AUTORIZAT SUNT ATRIBUTE ESENȚIALE ALE PROFESIEI LIBERALE. Modificările legislative vor avea efectul unei implozii a mii de dosare cu expertize financiar-contabile, ce vor fi anulate, iar prejudiciile nu vor mai putea fi recuperate, sau in care faptele se pot prescrie ca urmare a prelungirii termenelor de instrumentare ale acestora.

NECONSTITUȚIONALITATEA  AMENDAMENTELOR PROPUSE DE PARLAMENTARI

Măsurile tranzitorii introduse ca amendamente, nu respectă principiul neretroactivității, impunând încetarea tuturor mandatelor în curs ale organelor de conducere alese în mod democratic de către membrii CECCAR sub vechea reglementare și numirea unui administrator.

Mai mult, fundamentarea proiectului de act normativ impune a fi examinată practica Curţii Constituționale în domeniu. În acest sens, relevantă pentru speța dată este Decizia Curții Constituționale nr. 713 din 04/12/2014.

Pierderea prerogativei dispoziției din conținutul dreptului de proprietate.

Aceasta nu va mai fi exercitată de titularii dreptului – membrii CECCAR – prin organele de conducere ale profesiei alese de aceștia conform mecanismelor prevăzute de lege, ci de o persoană numită de puterea executivă.

Practic, sub auspiciile schimbării sistemului de guvernanță asistăm la o veritabilă naționalizare.

În consecință, solicităm Parlamentului României aplicarea unui proces legislativ transparent în interes public, prin deschiderea unei consultări reale cu profesia contabilă reprezentată de CECCAR, astfel încât actul normativ rezultat să nu afecteze drepturile constituționale ale membrilor.

Cu deosebită considerație,

Președintele Consiliului superior al CECCAR

Prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil.

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA (CECCAR), în conformitate cu prevederile OG nr. 65/1994, este o persoană juridică română de utilitate publică și autonomă, cu sediul în București, din care fac parte experții contabili și contabilii autorizați.